Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury

I Forum Edukacji Historycznej

2023-01-09

Polskie Towarzystwo Historyczne

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Historycznych

Instytut Historii i Archiwistyki

zapraszają na

I FORUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ

Toruń, 8-9 września 2023 r.

Wydział Nauk Historycznych UMK

(Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1)

Szanowni Państwo!

            Od 2004 r. Toruń, w ramach Toruńskich Spotkań Dydaktycznych, gościł znakomite grono historyków, w szczególności dydaktyków historii, doradców metodycznych, nauczycieli, archiwistów, muzealników i in. Cykliczne zjazdy organizowane na Wydziale Nauk Historycznych toruńskiego uniwersytetu umożliwiły wymianę doświadczeń przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, placówek oświatowych, wydawnictw edukacyjnych, a także przyczyniły się do integracji środowisk związanych z badaniami oraz propagowaniem i upowszechnianiem szeroko rozumianej wiedzy historycznej. Ponadto, w latach 2004-2018, w dwunastu tomach, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego SOP Oświatowiec, opublikowano zagadnienia, jakie poruszano w czasie spotkań. Dotyczyły one m.in. reformy szkolnej, metod, mediów edukacyjnych i koncentrowały się na powiązaniach teorii i praktyki edukacyjnej oraz popularyzacji wiedzy historycznej.

Nawiązując do idei Toruńskich Spotkań Dydaktycznych chcielibyśmy w obecnym roku powołać Forum Edukacji Historycznej. Ideą nadrzędną tego ogólnopolskiego Forum, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Instytut Historii i Archiwistyki przy współudziale Komisji Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN, miałaby stać się dalsza integracja środowisk zaangażowanych w edukację historyczną. Podczas Forum z jednej strony podjęta zostanie próba systematycznego oglądu problemów badawczych oraz zjawisk i wydarzeń na arenie krajowej i międzynarodowej, które wyznaczają kierunki refleksji nad historią (innymi dyscyplinami) oraz jej miejscem w szkole i w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji dla historyków, zarówno dydaktyków, jak i przedstawicieli innych środowisk uczestniczących w edukacji historycznej, w tym m.in. pracowników muzeów i archiwów, dziennikarzy i przewodników turystycznych, rekonstruktorów historycznych i popularyzatorów historii, youtuberów, blogerów, twórców
i fascynatów gier komputerowych.

Celem pierwszego Forum chcielibyśmy uczynić wieloaspektowe spojrzenie na edukację historyczną, zarówno tę instytucjonalną, jak i nieformalną, na stojące przed nią wyzwania i perspektywy, jak również na problem identyfikacji grup i instytucji zaangażowanych w ten proces. Istotne będzie także postawienie pytań o zakres współczesnej edukacji historycznej, o stosowane metody i narzędzia w badaniu i propagowaniu wiedzy historycznej oraz wkład poszczególnych grup edukatorów historycznych w kształtowanie obrazu historii.

Istotne dla organizatorów będzie także poszukiwanie odpowiedzi na temat zakresu pola badawczego dla współczesnej dydaktyki historii; czym współczesna dydaktyka historii była, czym jest, a może, czym powinna być w opinii samych dydaktyków historii oraz w opiniach przedstawicieli innych dyscyplin, których badania lub działalność i aktywność praktyczna odnoszą się do problematyki edukacyjnej. Zależy nam na spojrzeniu na powyższe zagadnienia od środka i od zewnątrz wymienionych środowisk. Chcielibyśmy gorąco zachęcić Państwa do dzielenia się swoimi przemyśleniami, szczególnie tymi natury ogólnej, jak również doświadczeniami na polu edukacji historycznej.

Dyskusję podczas konferencji chcielibyśmy skoncentrować wokół następujących problemów:

  • Pola i narzędzia współczesnej edukacji historycznej,
  • Metodologia badań wobec konieczności rozwoju współczesnej dydaktyki historii
  • Tradycja i wyzwania stojące przed edukacją historyczną w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI w.,
  • Miejsca i przestrzenie dla edukacji historycznej - szkoła, muzeum, archiwum, Internet i in.

Chcielibyśmy, aby Forum było organizowane cyklicznie co dwa lata i byśmy mogli spotykać się w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych. Na pierwszym spotkaniu powołamy także Radę Programową Forum Edukacji Historycznej.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje pokrycie kosztów udziału w konferencji, wyżywienia oraz publikacji pokonferencyjnej. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do dnia 30 czerwca na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: Edukacja historyczna, imię i nazwisko uczestnika.

Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać na załączonym formularzu (w formie elektronicznej) na adres hc@umk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2023 r. Program konferencji zostanie opublikowany do końca maja 2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń mogą dokonać selekcji lub zaproponować inną niż referat formę wystąpienia (poster, komunikat).

Istnieje również możliwość rezerwacji przez organizatorów noclegów w Hotelu Uniwersyteckim (ul. Szosa Chełmińska 83A) w terminach 7/8.09, 8/9.09 oraz 9/10.09. Koszt noclegu na dzień 09.01.2023 r. jest zgodny z załącznikiem do karty zgłoszenia. Opłata za nocleg pobierana będzie bezpośrednio przez Hotel Uniwersytecki. W celu rezerwacji noclegu prosimy zaznaczyć odpowiednią informacje na karcie zgłoszenia. Pokoje będą rezerwowane w kolejności przyjmowania zgłoszeń.

Zapraszamy do udziału w I Forum Edukacji Historycznej.

Komitet Organizacyjny

Jarosław Dumanowski, Stanisław Roszak, Adam Kucharski,
Wojciech Piasek, Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek, Hadrian Ciechanowski

Formularz zgłoszeniowy.docx

Hadrian Ciechanowski
Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury